LIFTKORT

VARFÖR UTBILDNING?


Personal som kan hantera maskinerna på rätt sätt håller ner kostnaderna för reparationer av maskinparken.
Det är dessutom ett krav från Arbetsmiljöverket att personalen har dokumenterade kunskaper på att använda den maskin de kör.

WTS Västerås Truckservice AB är medlemmar i Liftutbildningsrådet (LUR) via avtal med Unicarrier om liftutbildning. Utbildningarna sker enligt LLP.

Utbildning sker vanligtvis på plats hos oss men kan även ske hos beställaren.

Kontakta oss för offert.

Vanliga frågor


Måste jag ha liftkort för att få köra en saxlift eller bomlift?
Ja du måste ha dokumenterade kunskaper (liftkort). Detta regleras i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6
Dessutom behöver du ett skriftligt körtillstånd från arbetsgivaren.

Chefen har sagt att jag får köra lift på enbart hans tillstånd, får jag det?
Nej, du måste själv ha genomgått liftutbildning.

Får en person utan liftkort åka med i liften?
Arbetsmiljöverkets regler kräver att alla som arbetar med eller från en mobil arbetsplattform har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper och ett skriftligt tillstånd från arbetsgivaren. Omfattningen av vilka kunskaper som krävs kan dock variera något beroende på vilka arbetsuppgifter som var och en utför.
Liftutbildningsrådet har tagit upp frågan om, i vilken omfattning medhjälpare som ”åker med” på arbetsplattformen skall ha utbildning. Utgångspunkten är att arbetsgivaren har ansvar för att bedöma omfattningen av den utbildning som krävs för att säkert utföra ett arbete.
Både operatörens och medföljares utbildning bör ge förutsättningar för att göra en korrekt riskbedömning i varje situation och i en nödsituation kunna manövrera arbetsplattformen till en säker position utan fara för någon.  LLP, eller tillämpliga delar av denna, utgör en god grund för en sådan utbildning. Den som regelbundet åker med skall alltså ha LLP-utbildning medan den som åker med vid enstaka korta tillfällen kan ”snabbutbildas” av operatören. En riskbedömning måste alltid genomföras för varje arbetssituation

Hur lång tid tar en liftutbildning?
Liftutbildningen måste ta den tid som eleven behöver för att klara ett teoretiskt prov och ett praktiskt prov enligt de krav som finns i LLP. Den tid som en liftutbildning bör omfatta beror av antal elever och deras förkunskaper, antal instruktörer, antal maskiner att använda till praktiska övningsmoment vid utbildningstillfället.
En riktlinje är att en kurs med 10-15 elever, en instruktör, två bomliftar och en saxlift, bör omfatta minst 8 timmar. För att elever med låg kunskap ska hinna med alla moment i utbildningen under en dag, kan utbildningen exempelvis genomföras med färre elever eller fler instruktörer.